Адреса:
Дошка пошани технікуму
 
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва пишається своїми випускниками - почесними залізничниками, кавалерами багатьох орденів: Собакарь М.А., Репетько А.М., Приходько Б.М., Божко А.А., Доленко А.М., Огуй А.А. 

Під час Великої вітчизняної війни з фашистськими загарбниками звання Героя Радянського Союзу (посмертно) отримав випускник технікуму льотчик далекої розвідки Ніколаєнко Володимир Миронович. 

В умовах війни за тяжку працю заради наближення Перемоги над ворогом цілком мирну нагороду, - звання Героя Соціалістичної Праці, - отримав ще один наш випускник, Грицаєнко Микола Феофанович. 

Гордістю технікуму є також випускники 50-80х років. Управляючими трестів працювали Бондур О.П., Радченко Т.М., Симонов Ю.Т., Рой Л.Х., Яремко Б.О., Яриш М. І. Супруненко Василь Іванович в званні генерал-лейтенанта залізничного транспорту очолював Полтавське відділення Південної залізниці. Вчену ступінь докторів і кандидатів технічних наук отримали Сердюк Л.І., Микола Радченко, Фесенко А.І., Нездойминога В.А., Бабич Є. М., Горин І.Т.


З початку заснування у технікумі успішно направляли, організовували розбудову і розширення матеріальної бази, запроваджували новітні технології навчально-виховного процесу його керівники - директори техні­куму:
Людаговський Олександр Семенович (1925 -1929 роки);
Кудрявцев Сергій Олександрович (1929 - 1932 роки);
Кузьмич A.M., Надточій І.М. (1933 - 1936 роки);

Бураковський Андрій Омелянович (1937 - 1969 ро­ки).

Провів велику роботу по відбудові технікуму піс­ля воєнної розрухи у Великій Вітчизняній війні, побу­дові нових навчальних кабінетів, гуртожитків, житло­вих приміщень для працівників технікуму.

В 1953 році по дипломному проекту студентів - дипломників технікуму під його керівництвом був збу­дований новий навчальний корпус (Пл. Слави), загаль­ною площею 3400 кв.м. В зручному приміщенні роз­містилися: 20 аудиторій, бібліотека, читальна, актова та спортивна зала і інші господарські кімнати.
В 1958 році побудовані нові майстерні, гуртожиток на 210 місць (вул. Пролетарська, 8). За 1963-1964 роки збудовано навчальний полігон, який був укомплекто­ваний будівельно-дорожніми машинами.
В 1966 році введено в експлуатацію гуртожиток на 260 місць (вул. Леніна, 110, нині - вул. Пебесної Сотнї, 110). В роки Великої Вітчизняної війни евакуював техні­кум в м. Чкалов, де успішно продовжувався навчаль­но-виховний процес. В 1943p., після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників, провів повернен­ня технікуму до Полтави.
Невкипілий Семен Антонович (1940-1945 роки) організував роботу всіх працівни­ків технікуму на розчищення руїн на залізничному транспорті та в м.Полтаві. Вся робота в технікумі проводилася на самообслуговуванні. Технікуму було відведено 10 га землі, де і було створене допоміжне господарство, на балансі якого були коні, корови, що дозволяло обробляти землю, саджати картоплю, овочі й інші сільськогосподарські культури. Все це було ве­ликою підтримкою для учнівської їдальні.
Дермашко Микола Францович(1969 - 1972 роки).
Працював в технікумі з 1939 року викладачем, завідуючим будівельного відділення, заступником ди­ректора, а з 1969 року - директором. За ці роки були введені в експлуатацію гуртожиток на 267 місць, (пр. Давидовського, 9) та нова їдальня на 100 посадових місць.
Маценко Володимир Тимофійович (1973 - 1993 роки).
Маценко В. Т. пройшов великий шлях від учня цього технікуму (1944 - 1948) до директора. В техні­кумі працює з 1954 р. викладачем, завідувачем до­рожнього відділення, заступником директором. Вий­шовши на заслужений відпочинок продовжує працю­вав викладачем спецдисциплін.
За довголітню і довгу працю Маценко В.Т. неодно­разово нагороджувався почесними грамотами. Має знаки: "Відмінник середнього спеціального навчання" та "Почесний транспортний будівельник". За час його роботи директором, технікуму був прийнятий в систе­му вищих навчальних закладів України першого рівня акредитації, зміцніла матеріальна база техніку­му, був обладнаний комп'ютерний клас і спеціальні кабінети з підготовки фахівців.
Троцький Анатолій Антонович (1993 - 2003 роки).
Троцький А.А. в технікумі працює з 1996 року вик­ладачем спецдисциплін, заступником директора з нав­чально-виховної роботи, директором. Вийшовши на заслужений відпочинок продовжує працювати поміч­ником керівника.
За довголітню творчу працю неодноразово нагород­жувався почесними грамотами й іменними цінними подарунками, нагороджений медаллю "За доблесний труд", "Ветеран праці", має знаки "Відмінник серед­нього спеціаліста освіти", "Відмінник освіти України".
За час його роботи директором зміцніла матеріаль­на база технікуму, додатково створено 13 кабінетів і лабораторій площею 1250 м2. Для забезпечення без­печного проживання студентів у гуртожитках по вули­ці Пролетарській 8 із підвалу винесена котельня. Пе­реобладнаний сучасними комп'ютерами комп'ютер­ний клас, бібліотека, бухгалтерія, навчальна частина, циклові комісії, що дало можливість максимального використання їх в курсовому, дипломному проекту­ванні та під час вивчення спец дисциплін.
Бібліотечний фонд замінений на україномовні під­ручники та літературу.
В 1998р. в технікумі відкрилося заочне відділення з двох спеціальностей, а в 1999р. Навчально-консуль­тативний Центр від Харківського Національного авто­дорожнього університету.
В 1999р. відкрита нова спеціальність "Організація і регулювання дорожнього руху".
В 2002р. технікум отримав ліцензію на підготовку і видачу атестатів за повню середню школу студентам технікуму.
Технікум на договірній основі створив основні бази проходження практики студентів в Полтавському облавтодорі, ДАІ УВС в Полтавській області, в ВАТ "Полтавтрансбуд". А також увійшов в склад навчаль­но-методичного комплексу з Полтавським національ­ним технічним університетом їмені. Ю. Кондратюка, з Харків­ською Академією залізничного транспорту та Харків­ським Національним автомобільно-дорожнім універ­ситетом.
Рибка Василь Григорович - директор технікуму (2003 - 2019 роки).
Викладач вищої категорії нагороджений "Відмін­ник освіти України", почесною грамотою Міністерства освіти України (1996р.) за досягнуті успіхи в органі­зації результативної роботи по підготовці кваліфікова­них спеціалістів, дипломом за активну участь у роз­витку освіти Полтавщини. Закінчив Полтавський бу­дівельний технікум транспортного будівництва (1971 p.), Харківський інститут інженерів транспорту. З виробництва, перейшов на посаду заступника директора Полтавського експериментально-механічного заводу, і повернувся на посаду викладача спец дисциплін. Бере участь у створенні навчально-методичної бази предме­тів "Автомобілі і трактори", "Економіка виробниц­тва", "Обробка металів різанням". Багато зробив для створення кабінету "Автомобілі і трактори". Під час виконання дипломних і курсових робіт студенти вико­нували моделі - пристосування, макети вузлів машин, розріз натуральних зразків схеми, які поповнювали матеріальну базу кабінету. Від початку до кінця про­вів два випуски груп, які мали у своєму складі відмін­ників, особливої уваги вимагав майже кожен з групи.
Очолював роботу циклової комісії "Експлуатація до­рожніх машин", завжди визначався доброзичливістю, увагою до кожного, вмінням знайти спільну мову з дітьми. На посаду заступника директора з навчальної роботи прийшов в 1993 році. Став одним із перших, хто став на пошук інноваційних технологій. Для тех­нікуму це були роки набуття педагогічної майстернос­ті, осмислення ідей нової педагогіки. За короткий час була втілена модульна система навчання, на якості но­вому рівні створено навчально-методичний комплекс всіх предметів, повністю розроблено методичне забез­печення для нової спеціальності "Організація і регу­лювання дорожнього руху". Сьогодні мало хто знає, що на зорі створення стан­дартів по спеціальності - механіки, Василь Григоро­вич взяв участь в розробці наскрізних програм та нав­чальних планів технікуму, ХНАДУ, ХДАЗД, що дало можливість випускникам технікуму продовжувати навчання у вищому навчальному закладі за скороче­ною програмою.

Пошук по сайту

Про нас!

Зворотній зв'язок

Статистика

Проверить тИЦ и PR
Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

МОН України

Гарячі лінії

УКЦ

(c) warrcan 2012